สรุปยอดข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2557 ผู้มารับบริการ (รวมทั้งหมด: มีข้อมูลพื้นฐาน=39,872; ตรวจอัลตราซาวด์=19,753; สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี=202 (1.0% หรือ 1,000/100,000 ประชากร) )
     ก. จำแนกตามเวลา
     ข. จำแนกตามเขตตรวจราชการสาธารณสุข (ระหว่าง ส.ค. 2556 ถึง มี.ค. 2557)
     ค. จำแนกตามจังหวัด (ระหว่าง ส.ค. 2556 ถึง มี.ค. 2557)
ทดลองใช้งาน
     ง. แสดงจำนวนการเข้ารับการรักษา
 

โครงการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อการตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย
และบริการจัดการผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

CASCAP

Cholangiocarcinoma Screening and Care Program 


 

     โรคมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความชุกสูงมากที่สุดในประเทศ และมีแนวโน้มสูงขึ้น กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยในระยะสุดท้าย ยังผลให้มีอัตรารอดชีพต่ำมาก โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้รับการพัฒนาขึ้น ด้วยการสนับสนุนให้เป็นหนึ่งโครงการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และดำเนินการภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อค้นหาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะเริ่มต้นและให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกันในรูปเครือข่าย และบูรณการกับภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขอย่างแนบแน่น โดยดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสานต่องานอย่างยั่งยืนสืบไป 

     ในการนี้ ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (DAMASAC) ภายใต้การกำกับของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทางสุขภาพ เรียกว่า CASCAP Tools (CASCAP: Cholangiocarcinoma and care program) โดยมุ่งให้ได้ทั้งข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์สร้างองค์ความรู้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และได้ระบบที่สามารถเชื่อมโยงกับการทำงานตามปกติของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ง่าย และเกิดประโยชน์ทั้งด้านการวิจัย และการดำเนินงานประจำ รวมทั้งการจัดการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความยั่งยืน บังเกิดประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหามะเร็งท่อน้ำดีในคนอีสานต่อไปในระยะยาว มอบเป็นนวัตกรรมสำหรับชาวอีสาน 

คู่มือการใช้งาน CASCAP Tools ฉบับ CASCAP Online Version 1.

   
 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลชุมชน [Download]  สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลมะเร็ง และโรงพยาบาลทั่วไป [Download]

ระบบ OFFLINE

 1. Download program CASCAPOF V.1.0
 2. คู่มือการใช้งาน สำหรับระบบ OFFLINE (CASCAPOF V1.0)

Download แบบสอบถามเพื่อพิมพ์เองที่หน่วยบริการ

คลิ๊กที่ Link นี้ 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม และเอกสารของโครงการ

 1. Training log [Download PDF]
 2. Work flow [Download (Thai) PDF] [Download (ENG) PDF]
 3. ข้อปฏิบัติทั่วไปในการกรอกข้อมูล [Download PDF]
 4. Quick Guide กรณีทั่วไป: [Download PDF
 5. Quick Guide กรณีสัญจร: [Download PDF]
 6. ใบทำบัตร [Download PDF]
 7. แบบคำชี้แจง และแบบยินยอมอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ [Download PDF]
 8. CCA-01 [Download PDF]: Demographic Information Form: Enrollment 
 9. CCA-02 [Download PDF]: Ultrasound Form  [รายงาน CCA-02]
 10. CCA-02.1 [Download PDF]: Confirmatory Diagnosis Form 
 11. CCA-03 [Download PDF]: Diagnosis and Treatment at the 1st visit 
 12. CCA-03.1 [Download PDF]: Follow-up Treatment Form 
 13. CCA-04 [Download PDF] : Final Staging Diagnosis
 14. CCA-05 [Download PDF]: Post operation Follow-up Form

เอกสารสำคัญ [สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น]

ระบบสนับสนุนการสร้างงานวิจัย [  http://cascap.takasila.org  ] 

 

 
 
 
   ปรับปรุงโดย ชัยวัฒน์ ทะวะรุ่งเรือง เมื่อ 2014-04-09 11:19:10
 
ข้อแนะนำ
   ขั้นตอนการดำเนินการตรวจอัลตราซาวน์สัญจร

เพื่อความเข้าใจในขั้นตอนการเตรียมงานตรวจอัลตราซาวน์สัญจร

จะมีรายละเอียดเพื่อให้ศึกษาและเตรียมการเพื่อเป็นตัวอย่าง

 

 

   ปรับปรุงล่าสุด โดย กวีพร ทบทอบ เมื่อ 11/04/2557 15.05 อ่านต่อ >>
   Download แบบสอบถามเพื่อพิมพ์

สำหรับหน่วยงานที่ต้องการพิมพ์เอกสารเอง ท่านสามารถคลิ๊กเลือกเอกสารที่ต้องการเพื่อ Download ได้ตาม Link ด้านล้างนี้ 

   ปรับปรุงล่าสุด โดย ชัยวัฒน์ ทะวะรุ่งเรือง เมื่อ 21/03/2557 07.59 อ่านต่อ >>
   การ Complete CCA-01

 สำหรับหน่วยบริการที่ต้องการ บันทึก CCA-01 ให้สมบูรณ์มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรบ้าง

 1. คุณจะต้องลงข้อมูลให้สมบูรณ์ในส่วนใบทำบัตร และ CCA-01 
 2. Upload ภาพ หรือ file ของใบยินยอม (ICF) ของกลุ่มเสี่ยงที่เก็บข้อมูล
 3. ได้รับการตรวจยืนยัน (Confirm) จากส่วนกลาง ว่าการเก็บข้อมูลจากอาสาสมัครในกลุ่มเสี่ยงแต่ละรายนั้นสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย 
  1. ข้อมูลใบทำบัตร ที่ระบุ ข้อมูลใน * สมบูรณ์ทุกข้อม
  2. ภาของใบยินยอมที่ Upload เข้าสู่ระบบมีความสมบูรณ์
   1. ระบข้อมูลของอาสาสมัครครบถ้วน
   2. ระบุ อาสาสมัครยินยอมหรือไม่ยินยอมเข้าสู่โครงการ
   3. มีลายเซ็นต์ครบ 3 ท่านที่ระบุไว้ในใบยินยอม พร้อมระบุวันที่มาให้สมบูรณ์
   ปรับปรุงล่าสุด โดย ชัยวัฒน์ ทะวะรุ่งเรือง เมื่อ 26/02/2557 11.51 อ่านต่อ >>
สาระน่ารู้
   โรคมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma)

โรคมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma)

ความหมาย  คือมะเร็งที่เกิดจากเซลล์เยื่อบุผนังของท่อทางเดินน้ำดีซึ่งรวมถึงท่อน้ำดีภายในและภายนอกตับ แต่ไม่รวมถึงเยื่อบุของถุงน้ำดีและ Papilla of Vater  แบ่งเป็น ประเภท คือ มะเร็งท่อน้ำดีภายในตับ(Intrahepatic cholangiocarcinoma หรือ peripheral type cholangiocarcinoma)และมะเร็งท่อน้ำดีภายนอกตับ(Extrahepatic type cholangiocarcinoma)

ที่มา วารสารศรีนครินทร์เวชสาร
Web: http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=274
PDF: http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/showpdf.php?file_pdf=274_03NARONG.pdf&art_id=274

   ปรับปรุงล่าสุด โดย ชัยวัฒน์ ทะวะรุ่งเรือง เมื่อ 31/03/2557 02.40 อ่านต่อ >>
   แนวคิดด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการโรคมะเร็งท่อน้ำดีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

แนวคิดด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการโรคมะเร็งท่อน้ำดีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

บทคัดย่อ  
                   ปัจจุบันโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธิ์กับการติดเชื่อพยาธิใบไม้ตับยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่รุนแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เราได้นำเสนอแนวคิดด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการโรคมะเร็งท่อน้ำดีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยได้เสนอการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดใหม่ที่ต้องมีระบบคัดกรองและเฝ้าระวังบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งทำน้ำดี มีการร่วมมือการทำงานของบุคคลากรสาธารณสุขอย่างเป็นเครือข่าย และมีการวิจัยเชิงลึกในทุกๆด้านเพื่อนำองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาที่ถูกต้อง โดยในตอนท้ายได้เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์และการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมไว้ด้วย 

ที่มา วารสารศรีนครินทร์เวชสาร
Web: http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1742
PDF: http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/showpdf.php?file_pdf=1742_13Narong.pdf&art_id=1742

 

   ปรับปรุงล่าสุด โดย ชัยวัฒน์ ทะวะรุ่งเรือง เมื่อ 31/03/2557 02.39 อ่านต่อ >>
   การรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี

การรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี

มะเร็งท่อน้ำดี หมายถึง มะเร็งที่เกิดจากเยื่อบุของทางเดินน้ำดี ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ มะเร็งท่อน้ำดีในเนื้อตับและมะเร็งท่อน้ำดีนอกตับ บทความนี้ได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการรักษามะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งรวมถึงการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด วิธีการผ่าตัดจนถึงผลของการผ่าตัด นอกจากนี้ยังรวบรวมเกี่ยวกับการรักษาเพิ่มเติมการผ่าตัด ได้แก่ การให้การรักษาเฉพาะที่ และการให้เคมีบำบัดด้วย

ที่มา วารสารศรีนครินทร์เวชสาร URL: www.smj.ejnal.com 
Web: http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1732
PDF: http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/showpdf.php?file_pdf=1732_03-Narong.pdf&art_id=1732

   ปรับปรุงล่าสุด โดย ชัยวัฒน์ ทะวะรุ่งเรือง เมื่อ 31/03/2557 02.42 อ่านต่อ >>
ข่าวประชาสัมพันธ์
   21 มี.ค. 57 อัลตร้าซาวด์สัญจร ณ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ชาวบ้านมาตรวจอย่างล้นหลาม

แสดงภาพบรรยายกาศของงานออกตรวจอัลตร้าซาวด์สัญจร ณ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ในวันที่ 21 มี.ค. 57 ที่ผ่านมา

   ปรับปรุงล่าสุด โดย ดวงเดือน เที่ยงธรรม เมื่อ 24/03/2557 11.13 อ่านต่อ >>
   ภาพบรรยากาศการเตรียมความพร้อมสำหรับอัลตร้าซาวด์สัญจร ณ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

ภาพบรรยากาศการเตรียมความพร้อมสำหรับอัลตร้าซาวด์สัญจร ณ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

   ปรับปรุงล่าสุด โดย ดวงเดือน เที่ยงธรรม เมื่อ 10/03/2557 17.14 อ่านต่อ >>
   การเตรียมความพร้อมสำหรับอัลตร้าซาวด์สัญจร ณ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

ภาพบรรยากาศการเตรียมความพร้อมสำหรับอัลตร้าซาวด์สัญจร ณ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

 

   ปรับปรุงล่าสุด โดย ดวงเดือน เที่ยงธรรม เมื่อ 10/03/2557 17.14 อ่านต่อ >>
FAQ: คำถามที่พบบ่อย
   1. สมัครสมาชิก หรือ ลงทะเบียนหน่วยบริการ

เราจะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของ CASCAP ได้อย่างไร

          สำหรับหน่วยบริการไหนที่ยังไม่ลงทะเบียนหน่วยบริการ สามารถลงทะเบียนหน่วยบริการโดยคลิ๊กที่ [สมัครสมาชิก/ลงทะเบียนหน่วยบริการ] ที่บริเวณมุมขวาบนสุดของหน้าจอ บริเวณแถบสีเขียน เมื่อการสมัครสมาชิก/ลงทะเบียนหน่วยบริกรของท่านสมบูรณ์แล้ว ท่านจะสามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ทันทีหลังจากนั้น โดยใช้เลขประจำตัวประชนที่ท่านใช้ในการลงทะเบียนเข้ามาเป็นทั้ง Username และ Password ได้ และท่านจะได้รับรายละเอียดการสมัครผ่าน E-MAIL ที่ท่านใช้ในการลงทะเบียนทุกอย่าง เพื่อเก็บไว้กับตัวท่านเอง

 

 

   ปรับปรุงล่าสุด โดย ชัยวัฒน์ ทะวะรุ่งเรือง เมื่อ 24/03/2557 10.24 อ่านต่อ >>
   2. แบบยินยอมอาสาสมัครคืออะไร

ในการทำวิจัยในมนุษย์นั้น กำหนดให้จะต้องมีแบบยินยอมอาสาสมัคร (inform concent) เพื่อเป็นการเคารพบุคคล โดยจะต้องขอความยินยอมจากบุคคล ไม่มีการปกปิดและไม่มีอคติ

   ปรับปรุงล่าสุด โดย ดวงเดือน เที่ยงธรรม เมื่อ 25/03/2557 16.56 อ่านต่อ >>
   3. ทำไมต้องมีแบบยินยอมที่ให้อาสาสมัครลงนาม 2 แผ่น

ตามข้อกำหนดการวิจัยทางคลินิค ได้ระบุว่า อาสาสมัครหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ควรได้รับสำเนาเอกสารแบบยินยอม จำนวน1 แผ่น

   ปรับปรุงล่าสุด โดย ดวงเดือน เที่ยงธรรม เมื่อ 25/03/2557 16.56 อ่านต่อ >>
ภาพบรรยากาศการออกสัญจร
   2. ตัวอย่างผังการจัดมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ที่อำเภอชนบท

 ตัวอย่างผังการจัดการ และการวางรูปแบบงานที่ ที่อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557

   ปรับปรุงล่าสุด โดย ชัยวัฒน์ ทะวะรุ่งเรือง เมื่อ 24/03/2557 15.53 อ่านต่อ >>
   ประมวลภาพบรรยากาศการออกสัญจรที่อำเภอสีชมพู จ.ขอนแก่น

ประมวลภาพบรรยากาศการออกสัญจรที่อำเภอสีชมพู จ.ขอนแก่น

ณ โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2557

   ปรับปรุงล่าสุด โดย กวีพร ทบทอบ เมื่อ 12/04/2557 13.19 อ่านต่อ >>
Top